8.11.13

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

Τῶν οὐρανίων ἀρχηγοὶ καὶ πρωτοστάται,
τῶν ὑψιθρόνων καὶ φρικτῶν τῆς θείας δόξης,
Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ Ἀρχιστράτηγοι,
σὺν πᾶσι τοῖς ἀσωμάτοις ὦ Λειτουργοί Δεσπότου
ὑπὲρ τοῦ κόσμου διαπαντός, πρεσβεύοντες αἰτήσασθε τὴν ἄφεσιν,
τῶν ἐπταισμένων ἡμῖν, καὶ ἔλεος καὶ χάριν εὑρεῖν, ἐν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως.Δεν υπάρχουν σχόλια: