25.2.15

Νόμος 1361/83

 ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ
 ΤΡΑΠΕΖΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΔΣΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ
Είδος: ΝΟΜΟΣ
Αριθμός: 1361
Έτος: 1983
ΦΕΚ: Α 66 19830525
Τέθηκε σε ισχύ: 25.05.1983
Ημ.Υπογραφής: 23.05.1983

Τίτλος
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Θέματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
- Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003), εφόσον οι υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού Ε.Ν.Α, και Π.Ε.Ν.Α., επιθυμούν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του, υποχρεούνται, μέσα σε αποκλειστική - προθεσμία δύο ετών, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στις διατάξεις του παρόντος νόμου.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ

Αρθρο: 1
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Με το νόμο αυτόν ρυθμίζονται η σύσταση, η οργάνωση και η λειτουργία των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων.
2. Για θέματα που δε ρυθμίζονται με το νόμο αυτόν, εφαμόζονται συμπληρωματικά οι σχετικές διατάξεις του Νομ. 1264/1982 "για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων" και, αν δεν προβλέπεται και σ' αυτόν ειδική ρύθμιση, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα.


Αρθρο: 2
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Σκοπός και δραστηριότητες των Α.Σ.Ο.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Το εντός " " εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 1 άρθρου 51 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242). - Η παρ. 1 του παρόντος αντικαταστάθηκε και η παρ. 4 επίσης αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 1 και 2 αντίστοιχα του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011


Κείμενο Αρθρου
"1. Σκοπός των Α.Σ.Ο. είναι η διεκδίκηση προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους και των αγροτών γενικότερα. Οι οργανώσεις, που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο αυτό, εκπροσωπούν επαγγελματικά τους αγρότες της χωρικής τους επικράτειας."
2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού οι Α.Σ.Ο. αναπτύσουν, μέσα στα όρια του νόμου, τις προβλεπόμενες από το καταστατικό τους
δραστηριότητες και ιδιαίτερα: α) Μελετούν τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά προβλήματα των αγροτών και προωθούν τις πρόσφορες για την αντιμετώπισή τους λύσεις. β) Επεξεργάζονται και προωθούν θεσμούς και προτείνουν τη λήψη μέτρων, που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού και πνευματικού επιπέδου των αγροτών. γ) Συνεργάζονται με τις Δημόσιες Αρχές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τους εκπρόσωπους κοινωνικών ομάδων για τη διαμόρφωση, λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τους αγρότες.
3. Οι κατά τόπο αρμόδιοι Αγροτικοί Σύλλογοι, που τα καταστατικά τους θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εκδίδουν βεβαιώσεις που πιστοποιούν την ιδιότητα του αγρότη τόσο για τα μέλη τους όσο και για μη μέλη, ιδίως για τις περιπτώσεις χορήγησης κάθε μορφής ενισχύσεων, δανείων, αγροτικών συντάξεων, αδειών κυκλοφορίας αγροτικών αυτοκινήτων, την πώληση αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, καθώς και για κάθε περίπτωση που, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απαιτείται η βεβαίωση αυτή. "Ειδικότερα για την έκδοση βεβαιώσεων που πιστοποιούν την ιδιότητα του αλιέα αρμόδιοι είναι μόνο οι Αλιευτικοί Αγροτικοί Σύλλογοι". Εάν ο Αγροτικός Σύλλογος αρνηθεί την έκδοση βεβαίωσης ή δεν την εκδώσει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος μπορεί, μέσα σε δέκα ημέρες από την άρνηση ή από την λήξη της προθεσμίας, να ζητήσει τη βεβαίωση από τριμελή επιτροπή, ή οποία αποτελείται από: α) Το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας, στην οποία έχει την έδρα του ο Αγροτικός Σύλλογος, και
β) δύο εκπρόσωπους του τοπικού Γεωργικού Συνεταιρισμού. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι συνεταιρισμοί συμμετέχουν οι εκπρόσωποι εκείνου, που έχει περισσότερα μέλη. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο και αποφασίζει κατά πλειοψηφία, μέσα σε 10 το πολύ ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στη συνεδρίαση της επιτροπής καλείται ο αιτών και ο εκπρόσωπος του Αγροτικού Συλλόγου.
"4. Οι Α.Σ.Ο. δεν μπορεί να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα. Οι ΣΑΟ για την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους μπορεί να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες."


Αρθρο: 3
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Νομική προστασία

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Οι Α.Σ.Ο. απευθύνονται στις Διοικητικές και άλλες Αρχές για κάθε ζήτημα που αφορά τις επαγγελματικές σχέσεις και συμφέροντα των μελών τους.
2. Οι Α.Σ.Ο. αναφέρουν στις Διοικητικές και Δικαστικές Αρχές τις παραβιάσεις της νομοθεσίας που αφορούν τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών τους. Δικαιούνται δε να παρέμβουν υπέρ κάποιου διαδίκου, με ανάλογη εφαρμογή του αρθρ. 669 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δικ.


Αρθρο: 4
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Δομή του Αγροτικού Συνδικαλισμού

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και
τριτοβάθμιες. Πρωτοβάθμιες είναι οι Αγροτικοί Σύλλογοι, που έχουν μέλη αγρότες. Δευτεροβάθμιες είναι οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, που έχουν μέλη Αγροτικούς Συλλόγους. Τριτοβάθμιες είναι οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων, που έχουν μέλη Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων.


Αρθρο: 5
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ίδρυση Αγροτικών Συλλόγων

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Το παρόν τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
" Για την ίδρυση Αγροτικού Συλλόγου απαιτείται η σύμπραξη είκοσι (20) τουλάχιστον αγροτών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι έχουν κλαδικό αντικείμενο και διακρίνονται σε φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής."


Αρθρο: 6
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Μέλη - Περιφέρεια Αγροτικών Συλλόγων

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 προστέθηκε με την παρ. 2 άρθρου 51 Ν. 2538/1997 (ΦΕΚ Α' 242). - Η παρ. 3 του παρόντος τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
1. Αγρότες σύμφωνα με την έννοια του νόμου αυτού είναι οι άνδρες ή οι γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα. Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας, ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο μελισσοκόμος, είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες.
2. Μέλη των Αγροτικών Συλλόγων μπορούν να γίνουν οι αγρότες που κατοικούν μόνιμα ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου. Μέλη του Αγροτικού Συλλόγου μπορούν να γίνουν και συνταξιούχοι του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων. Κάθε αγρότης ή συνταξιούχος του Ο.Γ.Α. μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο Αγροτικό Σύλλογο.
"3.Οι Αγροτικοί Σύλλογοι ιδρύονται και λειτουργούν ένας κατά κλαδικό αντικείμενο σε κάθε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού."


Αρθρο: 7
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
ʼρνηση εγγραφής μελών σε Αγροτικό Σύλλογο

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Αγρότης, του οποίου η αίτηση εγγραφής απορρίφθηκε ή για την οποία τα όργανα του Συλλόγου παρέλειψαν να αποφασίσουν μέσα σε ένα (1) μήνα από την υποβολή της, δικαιούται να προσφύγει στο Ειρηνοδικείο, εάν η απόρριψη ή η μη εγγραφή έγινε ενάντια στο νόμο ή το καταστατικό. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των αρθρ. 682 επ. Κ. Πολ. Δικ. (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων). Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο. Από την κοινοποίηση της απόφασης που διατάζει την εγγραφή ο αγρότης γίνεται, χωρίς άλλη διατύπωση, μέλος του Αγροτικού Συλλόγου.


Αρθρο: 8
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Αποβολή μελών

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Αποβολή μέλους του Συλλόγου επιτρέπεται:
1. Για όσες περιπτώσεις προβλέπει το καταστατικό.
2. Εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος και αποφασίσει γι' αυτό η Γενική Συνέλευση. Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί, μέσα σε 2 μήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγει στον Ειρηνοδίκη, εάν η αποβολή έγινε ενάντια στους όρους του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε γι' αυτό σπουδαίος λόγος. Ο Ειρηνοδίκης δικάζει κατά τη διαδικασία του προηγούμενου άρθρου. Κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.


Αρθρο: 9
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 17 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
" 1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι όλων των κλαδικών αντικειμένων της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να συστήσουν Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων. Για τη σύσταση Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται: α) Η σύμπραξη Αγροτικών Συλλόγων, ο αριθμός των οποίων ισούται τουλάχιστον με το ήμισυ του αριθμού (50%) των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ίδιας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης. Από τους πιο πάνω Αγροτικούς Συλλόγους ένας τουλάχιστον δραστηριοποιείται στη φυτική και ένας στη ζωική παραγωγή. Στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων ο αριθμός του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται σε τρείς (3) Αγροτικούς Συλλόγους. β) Η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, στην οποία έχει την έδρα του."


Αρθρο: 10
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Το παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 6 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
" 1. Οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνιο επίπεδο Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων. Για τη σύσταση Συνομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων απαιτείται η σύμπραξη επτά (7) τουλάχιστον Ομοσπονδιών και η τήρηση των διατυπώσεων των άρθρων 78 επόμενα του Αστικού Κώδικα.
2. Κάθε Ομοσπονδία έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μιας (1) μόνο Συνομοσπονδίας."


Αρθρο: 10Α
Ημ/νία: 08.10.2001
Ημ/νία Ισχύος: 08.10.2001
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
"Σύλλογοι Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών

Λήμματα
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Σχόλια
Το άρθρο 10α προστέθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 2945/2001 (ΦΕΚ Α 223/8.10.2001).


Κείμενο Αρθρου
1. Για την ίδρυση συλλόγου παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτούνται εβδομήντα τουλάχιστον παραγωγοί λαϊκών αγορών στους οποίους έχει χορηγήσει σχετική άδεια το Ταμείο Λαϊκών Αγορών ή η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση.
2. Ο σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει περιφέρεια τα όρια ενός νομού. Κάθε παραγωγός πωλητής μπορεί να είναι μέλος μόνο σε ένα σύλλογο παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών. Για την έκδοση βεβαιώσεων, για οποιαδήποτε χρήση, που πιστοποιούν την ιδιότητα του παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, αρμόδια είναι η επιτροπή που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του Κεφαλαίου Β' του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Α2-1646/99 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.
3. Οι σύλλογοι παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μπορεί να συστήσουν ομοσπονδία συλλόγων με περιφέρεια τα όρια της οικείας Περιφέρειας. Για τη σύσταση ομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη τεσσάρων τουλάχιστον συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών της ίδιας Περιφέρειας. Κάθε σύλλογος παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών έχει δικαίωμα να γίνει μέλος μόνο της ομοσπονδίας στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα του.
4. Οι ομοσπονδίες συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών μπορεί να συστήσουν σε πανελλήνια κλίμακα μία μόνο συνομοσπονδία συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για όλη την επικράτεια. Για τη σύσταση συνομοσπονδίας συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών απαιτείται η σύμπραξη επτά τουλάχιστον ομοσπονδιών.
5. Οι διατάξεις των άρθρων 78 και επόμενα του Α.Κ. εφαρμόζονται, εφόσον δεν αντίκεινται στο άρθρο αυτό.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Γεωργίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στην παράγραφο 1, καθώς και ο αριθμός των συλλόγων παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3."


Αρθρο: 10Β
Ημ/νία: 05.06.2003
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
"Ενώσεις Νέων Αγροτών

Σχόλια
- Το παρόν άρθρο προστέθηκε με το άρθρο 20 του ν. 3147/2003 (Α΄135/5.6.2003).


Κείμενο Αρθρου
1. Για τη σύσταση Ένωσης Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη τριάντα τουλάχιστο νέων αγροτών ηλικίας μέχρι σαράντα ετών. Η περιφέρεια της Ε.Ν.Α, ορίζεται στο καταστατικό και περιλαμβάνει τα όρια ενός τουλάχιστον νομού.
2. Για την ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) απαιτείται η σύμπραξη δεκαπέντε τουλάχιστον Ε. Ν.Α..
3. Οι σκοποί των Ενώσεων Νέων Αγροτών και της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών ορίζονται στα καταστατικά τους και είναι ιδίως:
α) Η συνεργασία με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Η μελέτη και υποβολή προτάσεων στους κρατικούς φορείς τρόπων και μεθόδων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
γ) Η μελέτη των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους.
δ) Η επιδίωξη, διερεύνηση και κατοχύρωση οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των νέων αγροτών.
ε) Η διατύπωση προτάσεων και μέτρων που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των νέων της υπαίθρου.
στ) Η συνεργασία με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με Συνεταιριστικές και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, για τη διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης προβλημάτων αγροτών.
ζ) Η έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων και εντύπων για την προώθηση των σκοπών τους.
η) Η Π.Ε.Ν.Α, συντονίζει και καθοδηγεί τη δράση των Ε.Ν.Α, της χώρας και εκφράζει και προωθεί σε πανελλαδικό επίπεδο τους σκοπούς τους.
4. Οι Ενώσεις Νέων Αγροτών και η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών δεν υποκαθιστούν τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές οργανώσεις των αγροτών και τα μέλη τους μπορούν να είναι μέλη και άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
5. Για θέματα που αφορούν τις Ενώσεις Νέων Αγροτών και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών και δεν ρυθμίζονται ειδικά με το άρθρο αυτό, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου.»


Αρθρο: 11
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Άρνηση εγγραφής μελών σε δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες Α.Σ.Ο.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Εάν το αρμόδιο να αποφασίζει την εγγραφή όργανο της δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας αγροτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης απορρίψει την αίτηση εγγραφής ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν έχει γνωστοποιήσει την απόφασή του σ' αυτόν που έκανε την αίτηση, εφαρμόζονται όσα ορίζει το αρθρ. 7 του νόμου αυτού. Κατά των αποφάσεων των Ειρηνοδικείων που αφορούν προσφυγές για θέματα του άρθρου αυτού επιτρέπεται έφεση στο Μονομελές Πρωτοδικείο.


Αρθρο: 12
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Καταστατικό

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Στην παρ. 2 του παρόντος προστέθηκε εδάφιο "ι" με το άρθρο 17 παρ. 7 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
1. Το καταστατικό ορίζει τα πλαίσια μέσα στα οποία όλα τα μέλη συμμετέχουν ισότιμα στη ζωή και στη δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης, στο σχηματισμό της συλλογικής βούλησης και τη χάραξη της συνδιακαλιστικής πολιτικής.
2. Στο καταστατικό πρέπει να ορίζονται: α) Διατάξεις που να κατοχυρώνουν την ελεύθερη συμμετοχή όλων των αγροτών που κατοικούν ή έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην περιφέρεια του συλλόγου. β) Η έδρα και τα εδαφικά όρια της περιφέρειας της αγροτικής οργάνωσης. γ) Οι όροι διάλυσης της αγροτικής οργάνωσης.
δ) Οι όροι τροποποίησης του καταστατικού.
ε) Οι όροι αποχώρησης και αποβολής μελών της οργάνωσης.
στ) Ο αριθμός των μελών και ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου κα της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ζ) Ο τρόπος δικαστικής και εξώδικης εκπροσώπησης της αγροτικής οργάνωσης. η) Ο αριθμός των μελών, η διαδικασία εκλογής, η συγκρότηση και η λειτουργία της Εφορευτικής Επιτροπής για τη διεξαγωγή εκλογών με τις οποίες αναδεικύονται τα όργανα των Α.Σ.Ο.
θ) Οι όροι και η διαδικασία ανάκλησης μελών των οργάνων διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπρόσωπων της συνδικαλιστικής οργάνωσης. "ι) Η θέσπιση θεσμών εκπροσώπησης των νέων αγροτών και των γυναικών αγροτών, καθώς επίσης και των επί μέρους κλάδων, φυτικής, ζωικής και αλιευτικής παραγωγής."


Αρθρο: 13
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Όργανα των Α.Σ.Ο.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Όργανα διοίκησης των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων είναι: α) Η Γενική Συνέλευση των μελών. β) Το Διοικητικό Συμβούλιο. γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή. δ) Οι Αντιπρόσωποι.


Αρθρο: 14
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Γενική Συνέλευση των μελών

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Σ.Ο. και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Συνέλευση ιδίως εκλέγει τα όργανα διοίκησης, αποφασίζει για την αποβολή μέλους, εγκρίνει τον ισολογισμό, τροποποιεί το καταστατικό και αποφασίζει για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Συνέλευση έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοίκησης και δικαιούται οποτεδήποτε να τα παύει. Το δικαίωμα της συνέλευσης να παύει τα όργανα διοίκησης δεν μπορεί να περιορισθεί με διάταξη του καταστατικού, εφόσον η παύση επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο και ιδίως από σοβαρή παράβαση των καθηκόντων τους ή ανικανότητα για τακτική διαχείριση.
2. Η συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. στις περιπτώσεις που ορίζει το Καταστατικό ή όταν τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της συνδικαλιστικής οργάνωσης. Η Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστο μια φορά το χρόνο. Η συνέλευση συγκαλείται επίσης εάν το ζητήσει ο οριζόμενος από το καταστατικό αριθμός μελών. Εάν το καταστατικό δεν περιέχει σχετική διάταξη, μπορεί να ζητήσει τη σύγκληση το 1/5 των μελών. Κάθε πρόσκληση για συμμετοχή σε Γενική Συνέλευση πρέπει να αναφέρει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Συνέλευση αυτή.
3. Σε περίπτωση που η αίτηση των μελών της προηγούμενης παραγράφου δεν εισακουσθεί μπορεί, ο Ειρηνοδίκης, ύστερα από σχετική αίτησή τους, να εξουσιοδοτήσει αυτά να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση και να ορίσει τον Πρόεδρό της.
4. Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί έγκυρη απόφαση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης κατά τις συνελεύσεις, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται, χωρίς άλλη διατύπωση, νέα συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης βδομάδας. Γι' αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Για τη λήψη απόφασης για τη διάλυση της συνδικαλιστικής οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει και για άλλες περιπτώσεις ειδικές απαρτίες.
5. Αντιπροσώπευση για τη συμμετοχή στις συνελεύσεις και τις ψηφοφορίες απαγορεύεται.
6. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει πάντοτε με ψηφοφορία, ποτέ όμως δια βοής. Μυστική είναι η ψηφοφορία για εκλογές διοικητικού συμβουλίου, ελεγκτικής και εφορευτικής επιτροπής και αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια οργάνωση, θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά ζητήματα. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει μυστική ψηφοφορία και για άλλες περιπτώσεις.
7. Οι αποφάσεις της Συνέλευσης, αν δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για τη διάλυση της οργάνωσης ή την τροποποίηση του καταστατικού της, απαιτείται πλειοψηφία των 3/4 των παρότων.
8. Η αγωγή που υποβάλλεται κατά το αρθρ. 101 του Αστικού Κώδικα για την αναγνώριση ακυρότητας απόφασης της Γενικής Συνέλευσης υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα της η συνδικαλιστική οργάνωση και η προθεσμία για την άσκησή της ορίζεται σε 30 ημέρες από τη λήξη της συνέλευσης. Το Ειρηνοδικείο δικάζει κατά τη διαδικασία των αρθρ. 226 επομ. Κ.Πολ.Δικον.


Αρθρο: 15
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Διοικητικό Συμβούλιο - Ελεγκτική Επιτροπή. Αντιπρόσωποι.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την επιδίωξη των σκοπών της συνδικαλιστικής οργάνωσης και τη διαχείριση της περιουσίας της, μέσα στα πλαίσια του Νόμου, του Καταστατικού οργάνωση στα δικαστήρια ή εξώδικα. Το Δ.Σ. αποτελείται από πέντε μέχρι δεκαπέντε μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί τουλάχιστο 2 μήνες πριν από τις εκλογές. Οι ιδιότητες του προέδρου, αντιπροέδρου, γενικού γραμματέα και ταμία, δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.
2. Σε κάθε αγροτική συνδικαλιστική οργάνωση εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών της Ελεγκτική Επιτροπή. Οι εκλογές για Διοικητικό Συμβούλιο και Ελεγκτική Επιτροπή γίνονται ταυτόχρονα. Η διάρκεια της θητείας των ελεγκτικών επιτροπών ακολουθεί πάντοτε τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Ελεγκτική Επιτροπή παρακολουθεί και ελέγχει την οικονομική διαχείριση της οργάνωσης.
3. Η συνέλευση των μελών κάθε Αγροτικού Συλλόγου εκλέγει τους αντιπροσώπους της για την Ομοσπονδία στην οποία συμμετέχει. Η συνέλευση κάθε Ομοσπονδίας εκλέγει τους αντιπροσώπους της για τη Συνομοσπονδία στην οποία συμμετέχει.
4. Ο αριθμός των αντιπροσώπων σε κάθε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια Α.Σ.Ο. ορίζεται με το ίδιο μέτρο για όλες τις οργανώσεις, που συμμετέχουν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια οργάνωση. Ο σχετικός υπολογισμός γίνεται με βάση τον αριθμό των μελών που ψήφισαν για την ανάδειξη των αντιπροσώπων στην πρωτοβάθμια οργάνωση. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού που αποτελεί το μέτρο, προστίθεται ένας ακόμη αντιπρόσωπος. Δεν αντιπροσωπεύεται η οργάνωση που δεν καλύπτει τουλάχιστον το μισό του μέτρου.
5. Η προσωρινή διοίκηση της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης για τις περιπτώσεις που προβλέπει το αρθρ. 69 του Αστικού Κώδικα διορίζεται από τον Ειρηνοδίκη κατά τη διαδικασία του αρθρ. 786 Κ.Πολ.Δικονομίας.


Αρθρο: 16
Ημ/νία: 21.09.2011
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Διάρκεια θητείας

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Oι παρ. 2 και 3 του παρόντος καταργήθηκε με τη διάταξη του άρθρου 20 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011.


Κείμενο Αρθρου
1. Η διάρκεια των μελών της διοίκησης των Α.Σ.Ο. είναι 3 χρόνια.
2.3. (Παραλείπονται ως μη ισχύουσες).


Αρθρο: 17
Ημ/νία: 23.07.2013
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Συμμετοχή σε εκλογές - Διεξαγωγή εκλογών

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Tο παρόν άρθρο τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 παρ. 8 του ν. 4015/2011 ΦΕΚ Α 210/21.9.2011. ** Η παρ.5 του παρόντος καταργήθηκε με την παρ.3β του άρθρου τρίτου του ν.4171/2013 (ΦΕΚ Α΄166/23.7.2013).


Κείμενο Αρθρου
" 1. Τα μέλη του Αγροτικού Συλλόγου, εκλέγουν τα όργανα διοίκησης τους και εκλέγονται γι' αυτά εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, που προβλέπονται από το καταστατικό ή έχουν καθοριστεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης. Η εκλογή των οργάνων διοίκησης διενεργείται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Κάθε Αγροτικός Σύλλογος και κάθε Ομοσπονδία συμμετέχει αντίστοιχα στην εκλογή των οργάνων της διοίκησης της Ομοσπονδίας ή της Συνομοσπονδίας που ανήκει, εφόσον έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Οι αρχαιρεσίες για την εκλογή διοίκησης των Αγροτικών Συλλόγων, των αντιπροσώπων για την αντίστοιχη Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία, διενεργούνται ταυτόχρονα και με την καθολική και αυτοπρόσωπη συμμετοχή των φυσικών προσώπων, τα οποία είναι μέλη των Αγροτικών Συλλόγων.
3. Οι εκλογές για τα όργανα διοίκησης των Α.Σ.Ο. γίνονται από εφορευτική επιτροπή, τα μέλη της οποίας εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.
4. Στις αρχαιρεσίες μέχρι και την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή χωριστού υποψηφίου, καθώς και ο κατά τόπον αρμόδιος δικαστικός λειτουργός, ο οποίος παρίσταται ατελώς.
5.** παραλείπεται ως μη ισχύουσα (βλ. σχόλια)


Αρθρο: 18
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Εκλογικό σύστημα

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Α.Σ.Ο. καθώς και των αντιπροσώπων στις ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες τους, γίνονται με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και ο αριθμός των αντιπροσώπων μοιράζονται μεταξύ των συνδυασμών και των χωριστών υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς το κλάσμα ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, σαν εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο διοικητικό συμβούλιο ή την ελεγκτική επιτροπή και εκλέγει τόσους αντιπροσώπους όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
3. Χωριστός υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το ελεγκτικό μέτρο καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
4. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
5. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το 1/3 του εκλογικού μέτρου, κατά τη σειρά του αριθμού των υπολοίπων.
6. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων, κατά τη σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας γίνεται κλήρωση.


Αρθρο: 19
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Αντιπροσώπευση σε θεσμοθετημένα όργανα

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Για την προάσπιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των αγροτών οι Α.Σ.Ο. συμμετέχουν στα θεσμοθετημένα όργανα, διαλόγου και συνεργασίας με το κράτος, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις άλλες κοινωνικές ομάδες.
2. Προϋπόθεση της συμμετοχής των Α.Σ.Ο. σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας, σε κάθε μορφής δραστηριότητες, που συνεπάγονται είτε άμεσα είτε έμμεσα την άσκηση δημόσιας εξουσίας, είναι να έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, να λειτουργούν και να εκλέγουν τα όργανα διοίκησής τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του καταστατικού τους.
3. Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση, η οποία αμφισβητεί ότι άλλη Α.Σ.Ο. νομιμοποιείται να εκπροσωπεί το σύνολο των αγροτικών μιας περιοχής, ενός νομού ή της χώρας, για το λόγο ότι ή δεν έχει σοβαρό αριθμό μελών, ή δεν έχει επαρκή παρουσία στην περιοχή, στο νομό ή στη χώρα ή δεν έχει αξιόλογη δράση, μπορεί με αίτηση της στο κατά τόπο αρμόδιο μονομελές πρωτοδικείο να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι η οργάνωση αυτή δεν μπορεί να εκπροσωπεί τους αγρότες σε όργανα διαλόγου και συνεργασίας ή διοίκησης νομικού προσώπου. Το δικαστήριο εκδικάζει την αίτηση κατά τη διαδικασία των αρθρ. 682 επομ. Κ.Πολ.Δικον. και η απόφαση που εκδίδεται υπόκειται σε έφεση.
4. Οι Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων εκπροσωπούν τους αγρότες στις αντίστοιχες διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις.
5. Όπου διατάξεις νόμων ή διατάξεις καταστατικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή δημοσίων επιχειρήσεων ή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που ελέγχονται και εποπτεύονται από το κράτος, προβλέπουν τη συμμετοχή αγροτών σε συμβούλια ή επιτροπές, οι αγρότες που θα συμμετάσχουν εκλέγονται από τις αντίστοιχες κατά τόπο και βαθμό Α.Σ.Ο., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού τους.
6. Σε περίπτωση που οι Α.Σ.Ο. δεν εκλέξουν αντιπροσώπους για να συμμετάσχουν στα συμβούλια και επιτροπές της προηγούμενης παραγράφου σε διάστημα ενός μήνα απ' τη σχετική έγγραφη ειδοποίηση, επιλέγονται οι εκπρόσωποι των αγροτικών σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ή της δημόσιας επιχείρησις ή του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου.
7. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες της μιας Α.Σ.Ο. και η συμμετοχή ή εκπροσώπηση όλων δεν είναι δυνατή λόγω του περιορισμένων του αριθμού των μελών των οργάνων στα οποία θα εκπροσωπηθούν, οι Α.Σ.Ο. ορίζουν κοινούς εκπροσώπους. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μπορεί να ορίζεται διαδικασία εκλογής των κοινών εκπροσώπων.


Αρθρο: 20
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Πόροι - Οικονομικές ενισχύσεις

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Πόροι της Α.Σ.Ο. είναι: α) Οι συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων ορίζεται από το καταστατικό. β) Εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων για συγκεκριμένους σκοπούς. γ) Οι πρόσοδοι από την περιουσία τη συνδικαλιστικής οργάνωσης.
δ) Ενισχύσεις των δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνεταιριστικών οργανώσεων, που μπορεί να δίνονται με απόφαση της Γενικής τους Συνέλευσης από τα καθαρά αποτελέσματα χρήσεως, σε Α.Σ.Ο. που λειτουργούν στην περιφέρειά τους. ε) Έσοδα από κληρονομίες,
κληροδοσίες, δωρεές και από γιορτές ή άλλες εκδηλώσεις.
2. Οι δωρεές και οι επιχορηγήσεις σε Α.Σ.Ο. γίνονται πάντοτε επώνυμα.
3. Απαγορεύεται να δέχονται οι Α.Σ.Ο. εισφορές και ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργάνωσεις.
4. Οι συνδρομές των Αγροτικών Συλλόγων στις Ομοσπονδίες και των ομοσπονδιών στις Συνομοσπονδίες τους καθορίζονται με απόφαση των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της ανώτερης βαθμίδας.


Αρθρο: 21
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ειδική καταχώριση στο Πρωτοδικείο

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Σε κάθε Πρωτοδικείο τηρείται ειδικό βιβλίο Α.Σ.Ο. στο οποίο καταχωρίζονται τα στοιχεία του αρθρ. 81 του Αστικού Κώδικα, ο αριθμός της δικαστικής απόφασης που διατάζει την εγγραφή της οργάνωσης ή εγκρίνει την τροποποίηση του καταστατικού αυτής και σημειώνεται η ενδεχόμενη διάλυσή της.
2. Με την εγγραφή στο παραπάνω βιβλίο επέρχονται τα αποτελέσματα του αρθρ. 83 ΑΚ.


Αρθρο: 22
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Βιβλία Α.Σ.Ο.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Οι Α.Σ.Ο. τηρούν υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται από το γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας τους.
α) Μητρώο μελών.
β) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών.
γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.
ε) Βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών.
στ) Βιβλίο περιουσίας.
2. Τα μέλη των Α.Σ.Ο. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω βιβλίων.


Αρθρο: 23
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Ποινικές κυρώσεις

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ένα χρόνο, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη, όποιος εμποδίζει με σωματική ή ψυχολογική βία τις συνεδριάσεις της Διοίκησης ή τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών των Α.Σ.Ο.
2. Τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι μήνες:
α) Όποιος ενεργεί πράξεις διοίκησης μετά τη λήξη της θητείας του.
β) Όποιος με οποιονδήποτε τρόπο παραποιεί ή νοθεύει το εκλογικό αποτέλεσμα για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων, ελεγκτικών επιτροπών και αντιπροσώπων.
γ) Ο αρμόδιος για την έκδοση της βεβαίωσης της αναφερόμενης στο αρθρ. 2 παρ. 3 του νόμου αυτού, που εν γνώσει του πιστοποιεί με τέτοια βεβαίωση την ιδιότητα του αγρότη για πρόσωπο που δεν είναι αγρότης.


Αρθρο: 24
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Μεταβατικές διατάξεις

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Σχόλια
Σχόλιο άρθρου 24 παρ. 1 και 5: Οι προθεσμίες των παρ. 1 και 5 του παραπάνω άρθρου παρατάθηκαν για ένα χρόνο από τη λήξη τους με το αρθρ. 23 Νομ. 1474/1984.


Κείμενο Αρθρου
1. Οι Αγροτικοί Σύλλογοι που υπάρχουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, καθώς και οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες τους, εφόσον επιθυμούν να συμμετέχουν στις διαδικασίες και στα όργανα του αρθρ. 19, οφείλουν μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευσή του, να προσαρμόσουν τα καταστατικά τους στο νόμο αυτόν και να ενεργήσουν αρχαιρεσίες για την εκλογή νέων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του.
2. Ο περιορισμός του αρθρ. 15 παρ. 1 εδαφ. 3 του νόμου αυτού δεν ισχύει για τις πρώτες μετά τη δημοσίευση του νόμου εκλογές.
3. Μέχρις ότου παρέλθει η προθεσμία της παραγράφου 1, ο Υπουργός Γεωργίας μπορεί να ορίσει για το χρονικό διάστημα της προθεσμίας αυτής και μόνο, ως αντιπροσωπευτικές, συνδικαλιστικές οργανώσεις σε επίπεδο νομού και χώρας, των οποίων τα καταστατικά δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου. Εφόσον ο Υπουργός Γεωργίας ορίσει σε ορισμένο νομό ή σε επίπεδο χώρας συνδικαλιστική οργάνωση ως αντιπροσωπευτική άλλη οργάνωση του ίδιου νομού ή πανελλαδικού επιπέδου, μπορεί να ζητήσει την αναγνώρισή της ως αντιπροσωπευτικής, κατά τη διαδικασία του αρθρ. 19 παρ. 3 του νόμου αυτού.
4. Οι Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων που έχουν καταστατικά σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, μπορεί να ενισχύονται, κατά τα τρία πρώτα χρόνια από την έναρξη ισχύος του νόμου, με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, από τις πιστώσεις που διατίθενται για τους σκοπούς που προβλέπονται από την παρ. 3 του αρθρ. 65 του Νομ.
921/1979 "περί γεωργικών συνεταιρισμών". Με την αυτήν απόφαση μπορεί να ορίζεται ότι ποσοστό της ενίσχυσης αυτής θα διατίθεται στις
πρωτοβάθμιες οργανώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις ανακοινώνονται δια του ημερήσιου τύπου. Η ενίσχυση του προηγούμενου εδαφίου δίνεται σε αναλογία με τις συνδρομές που έχουν πράγματι καταβληθεί από τα μέλη.
5. Η έγκριση ή η τροποποίηση των καταστατικών των Αγροτικών
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων από τα πολυμελή πρωτοδικεία για διάστημα ενός χρόνου από τη δημοσίευση του νόμου αυτού πραγματοποιείται ατελώς.


Αρθρο: 25
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983
Περιγραφή όρου θησαυρού: ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Τίτλος Αρθρου
Απόδοση δημευθεισών περιουσιών Α.Σ.Ο.

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
1. Στους Αγροτικούς Συλλόγους και Γεωργικούς Συνδέσμους Αγροτών, οι οποίοι διαλύθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 14 του Α.Ν.
31/1967 (ΦΕΚ 97 Α/14.6.67) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του αρθρ. 1 του Α.Ν. 237/1967 (ΦΕΚ 238 Α/29.12.67), και οι οποίοι ανασυστάθηκαν μετά την 24 Ιουλ. 1974 σαν Αγροτικοί Σύλλογοι, σύμφωνα με τις σχετικές για τα σωματεία διατάξεις του Αστικού Κώδικα, αποδίδεται η ακόλουθη περιουσία τους από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών (ΠΑΣΕΓΕΣ) στην οποία μεταβιβάστηκε κατά κυριότητα, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 2 του Α.Ν. 237/1967:
α) Όλα τα ακίνητα στην κατάσταση που βρίσκονται.
β) Τα χρηματικά ποσά, που αποδεδειγμένα περιήλθαν στην ΠΑΣΕΓΕΣ, άτοκα.
γ) Όλα τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και αρχεία τους, εφόσον σώζονται, στην κατάσταση που βρίσκονται.
2. Η απόδοση των περιουσιακών στοιχείων της παρ. 1 γίνεται μετά από αίτηση των δικαιούχων, η οποία υποβάλλεται στο Υπουργείο Γεωργίας μέσα σε έξι μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, ως εξής:
α) Τα ακίνητα αποδίδονται με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που υποβάλλεται σε μεταγραφή με αίτηση των ενδιαφερομένων.
β) Τα χρηματικά ποσά αποδίδονται με χρηματικά εντάλματα πληρωμής που εκδίδονται στο όνομα των δικαιούχων από την ΠΑΣΕΓΕΣ.
γ) Τα υπόλοιπα κινητά και αρχεία αποδίδονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με πρωτόκολλα παράδοσης και παραλαβής.
3. Καρποί που προήλθαν από τα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 1 μέχρι το χρόνο της απόδοσής τους, δεν αναζητούνται.
4. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο αυτό δεν καταβάλλονται φόροι, τέλη, εισφορές ή δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι συμβολαιογράφοι καθώς και οι υποθηκοφύλακες.


Αρθρο: 26
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983

Τίτλος Αρθρου
Καταργούμενες διατάξεις

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Καταργούνται, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, οι διατάξεις του αρθρ. 61 του Νομ. 921/1979 και του αρθρ. 62 παρ. 2 ως προς την εκπροσώπηση των επαγγελματικών ενώσεων των αγροτών στο εσωτερικό και τις διεθνείς επαγγελματικές οργανώσεις από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων Γεωργικών Συνεταιρισμών, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή που αναφέρεται και διέπει θέματα ρυθμιζόμενα ειδικά από αυτόν.


Αρθρο: 27
Ημ/νία: 25.05.1983
Ημ/νία Ισχύος: 25.05.1983

Λήμματα
Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις


Κείμενο Αρθρου
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: